Obchodné podmienky

Podmienky používania

I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

 1. Tieto Podmienky používania portálu iqautobazar.sk (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli iqautobazar.sk.
 2. Prevádzkovateľom portálu iqautobazar.sk (ďalej len „Portál“ alebo „iqautobazar.sk“) a poskytovateľom služieb je fyzická osoba – podnikateľ Slavomír Grobár – IQ autobazár, Kľušovská Zábava 258, 086 22 Kľušov, IČO: 406 904 31, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bardejov, Číslo živnostenského registra: 701-9469 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty: info@iqautobazar.sk; tel. kontakt: 0949 230 798
 3. Službou sa rozumejú najmä služby vyhľadávania, online auto-moto inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi, doplnkové platené služby, ako aj ďalšie služby, ktoré Prevádzkovateľ aktuálne poskytuje na Portáli (ďalej len „Služba“).
 4. Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“).
 5. Súkromným inzerentom sa rozumie fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok (ďalej ako „Súkromný inzerent“ alebo taktiež aj ako „predajca“).
 6. Firemným inzerentom sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba využívajúca inzertný predaj v rámci predmetov svojej obchodnej činnosti (ďalej len „Firemný inzerent“ alebo taktiež aj ako „predajca“).
 7. Príslušným orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi súvisiacich Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 tel. č. 051/772 15 97 (ďalej len „SOI“).

II. Základné podmienky používania

 1. Prevádzkovateľ prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov vytvára pre Používateľov možnosť ponúkať na predaj jednotlivé kategórie tovaru, na ktorý je Portál zameraný (auto-moto tovar) a možnosť nakupovať tento tovar ďalším Používateľom. Uzavretím obchodu dochádza teda ku vzniku kúpnej zmluvy medzi konkrétnymi Používateľmi a všetku zodpovednosť za jej riadne plnenie ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nesú daní Používatelia.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov ani za žiadne záväzky medzi Používateľmi navzájom, ktoré vzniknú na základe kúpy a predaja jednotlivých inzerovaných tovarov a služieb.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.
 4. Využívanie služieb Portálu je možné len po súhlase Používateľa s Podmienkami. Prevádzkovateľ neposkytuje vedome služby fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.

III. Registrácia Používateľa

 1. Využívanie časti služieb Portálu je podmienené registráciou. Pridaním inzerátu sa vytvára používateľské konto na základe zadaných informácií. Registrácia poskytuje Používateľovi ďalšie možnosti správy inzerátov.
 2. Registrovaní používatelia môžu vystupovať ako Súkromný inzerent.
 3. Registrovaní používatelia môžu pod svojim účtom pridávať a editovať inzeráty a využívať ďalšie služby Portálu, pokiaľ majú zaplatenú službu.
 4. Používateľ registráciou v systéme iqautobazar.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov pri svojich inzerátoch, prípadne pri využívaní ďalších Služieb napr. diskusné fórum.
 5. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích a registračných údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.
 6. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

IV. Sprístupnenie konta

Súkromní inzerenti môžu služby inzercie začať využívať bezodkladne po zaplatení služby za poplatok 3 EUR.

VI. Úprava údajov inzerenta

 1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu, v opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať ponuku Používateľa, a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Používateľovi.
 2. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť konto Používateľa pozastavené prípadne úplne zrušené.
 3. V sekcii Upraviť údaje sa ukladajú základné údaje o Používateľovi.

VII. Správanie sa Používateľov

 1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografii. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:
  a) môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Používateľ k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),
  b) je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,
  c) neuvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach inzerovaného tovaru alebo dodacích podmienkach,
  d) musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem prípadov platených reklamných produktov, najmä banerovej reklamy,
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu v prípade, že mu predajca nedokáže preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah k inzerovanej veci.
  a) Pre overenie identity slúži platné telefónne číslo, na ktorom je možné predajcu kontaktovať,
  b) Vlastnícky vzťah je možné preukázať napr. zaslaním scan-u dokladu, záručného listu, prípadne iných nadobúdacích dokumentov.
 3. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na Portáli a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami.
 4. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Požívateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Prevádzkovateľa inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom Prevádzkovateľa.
 5. Používateľ sám zodpovedá za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich z predaja a kúpy tovaru cez Portál, najmä pokiaľ ide o získanie podnikateľského oprávnenia pokiaľ je to potrebné, vedenie účtovníctva, alebo o priznanie a odvedenie príslušných daní a odvodov, ochranu spotrebiteľa, reklamu, a iné zákonné požiadavky. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii predajcu alebo distribútora inzerovaného tovaru.
 6. Používateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho používateľského konta treťou stranou, ktorá na vstup do konta Používateľa nemá oprávnenie. Ďalej je Používateľ povinný vykonať všetky bezpečnostné opatrenia, potrebné najmä na zamedzenie úniku prihlasovacieho mena a k nemu prislúchajúceho hesla. Používateľ je povinný nahlásiť Prevádzkovateľovi každé zneužitie jeho používateľského konta. Používateľ zodpovedá za škodu, v prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Používateľa stanovených v tomto bode vznikne Prevádzkovateľovi, inému Používateľovi alebo tretej osobe škoda.

VIII. Pridávanie inzerátov

 1. Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje spôsobom, že na stránke iqautobazar.sk si Používateľ vyplní inzerát a následne po zaplatení poplatku 3 EUR bude inzerát zaktívnený.
 2. Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ inzertného Portálu si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktorá bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam inzercie odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na spoplatnené služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami; v takom prípade sa poskytnutá služba považuje za ukončenú a poskytnutú v celom rozsahu.
 3. Na Portáli je zakázané inzerovať:
  a) inzeráty, ktorých obsah porušuje zákony SR, takéto prípady sú hlásené polícii SR
  b) predaj servisných knižiek, štítkov, manipuláciu s najazdenými km…
  c) doklady, technické preukazy, štítky, bločky, faktúry
  d) ponuku služieb alebo predmet zárobkovej činnosti
  e) hromadnú ponuku (v 1 inzeráte je možné inzerovať len 1 konkrétny produkt)
  f) pohonné hmoty
 4. Ďalej je zakázané:
  a) inzerovať všeobecné ponuky (napr. „Na predaj autodiely na všetky značky, ceny od…“)
  b) do názvu alebo textu inzerátu vkladať kontaktné údaje (telefónne číslo, emailovú adresu www adresu atď.) alebo špeciálne znaky (@*#$%^&!?)
  c) pridávať fotografie obsahujúce text alebo rôzne grafické prvky (znaky),
  d) uvádzať audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou
  e) vkladať formulu „viac info v e-maily“ alebo podobne, priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký aby sa tam zmestil celý popis l) používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety
  f) používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,…)

IX. Administrácia inzerátov

V systéme iqautobazar.sk môže Používateľ svoje inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť po prihlásení do konta Používateľa.

X. Platené služby Portálu – zverejnenie ponuky/inzerátu a doplnkové služby

 1. Služba Portálu spočívajúca v zverejnení ponuky/inzerátu na Portáli a to formou zaplatenia poplatku 3 EUR za zverejnenie inzerátu na 2 mesiace.
 2. Aktiváciou služby odoslaním spoplatnenej SMS podľa tohto článku Podmienok, Používateľ súhlasí s podmienkami služby. Používateľ súhlasí so začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní odo dňa začatia poskytovania služby Plus). V zmysle § 7 ods. 6 písm. l) Zákona č. 102/2014 Z.z. udelením tohto súhlasu Používateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Používateľ týmto vyhlasuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 3. Využívanie inzertných služieb Portálu nie je podmienené využívaním ďalších spoplatnených Doplnkových služieb špecifikovaných v článku X. Doplnkové služby si Používatelia môžu objednať nad rámec základných inzertných služieb. Cenník doplnkových služieb je uvedený v článku X.
 4. Pre účely spoplatnenia služieb Portálu pre Súkromných inzerentov (fyzické osoby nepodnikateľov) sú inzertné služby Portálu v zmysle § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“) pokladané za poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 5. Doplnkovými službami sa rozumejú služby, ktorých využívanie nie je podmienkou používania služieb Portálu. Tieto služby sú dostupné všetkým Používateľom  za predpokladu, že ich budú využívať v súlade s Podmienkami.
 6. Doplnkové služby ako aj služby zverejnenia platenej ponuky/inzerátu sú v zmysle § 2 ods. 8 Zákona č. 102/2014 Z. z. pokladané za poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Aktiváciou doplnkovej služby alebo objednaním plateného inzerátu, Používateľ súhlasí so začatím poskytovania služby aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní odo dňa začatia poskytovania služby). V zmysle § 7 ods. 6 písm. l) Zákona č. 102/2014 Z.z. udelením tohto súhlasu Používateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Používateľ týmto vyhlasuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 7. Spoplatnené doplnkové služby možno využívať až po ich samostatnej aktivácií.
 8. Medzi spoplatnené doplnkové služby patrí:

Topovanie inzerátu

Znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. Inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania na popredných miestach. Zároveň bude označený znakom „TOP“ počas celej doby topovania.

Ak bude váš inzerát jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) inzeráty ho nemôžu stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené podľa ceny inzerátu. Inzeráty, s nižšou cenou, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť. Inzerát bude vymazaný po dvoch mesiacoch, pokiaľ nebude opätovne zaplatený poplatok za inzerát.

Topovanie je možné aktivovať formou SMS správy a to nasledovným spôsobom. Zaslaním SMS správy IQATOP [číslo vášho inzerátu] na číslo 8844 na obdobie 1 mesiaca od aktivácie služby. Každá SMS bude topovať inzerát na 1 mesiac dopredu.
Obdobie topovania inzerátu – začiatok sa rovná dátumu aktivácie topovania, koniec je daný počtom dní topovania (závisí od počtu zaslaných SMS). Topovanie je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín). Po zaslaní SMS správy v tvare IQATOP [číslo vášho inzerátu] na SMS číslo 8844 bude Používateľovi doručená spätná SMS s informáciou o potvrdení a aktivácii služby. Ak bude odoslaná SMS v správnom tvare, bude po doručení spätnej SMS inzerát topovaný, ak je odoslaná SMS v nesprávnom tvare alebo Používateľ nemá dostatočný kredit, inzerát nebude topovaný a Používateľ o tom dostane spätnú SMS.
Cena za TOPOVANIE je určená sumou 5 EUR na mesiac a to s DPH.

XI. Zrušenie konta

 1. Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami zrušiť alebo nechať zrušiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ tieto Podmienky neustanovujú inak (článok XIV. Podmienok).
 2. Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:
  a) porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie Používateľom;
  b) porušenia týchto Podmienok;
  c) na vlastnú žiadosť Používateľa spôsobom uvedeným priamo v profile Používateľa;
  d) z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa;
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť Používateľovi prístup na stránky, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Používateľa (inzeráty, hodnotenia, atď.) alebo jeho konto zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok.

XII. Zodpovednosť za škodu

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 4. Prevádzkovateľ Portálu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.
 5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Portáli, ako aj spôsobených jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou používateľov či z iných dôvodov.

XIII. Zodpovednosť za vady a Reklamačný poriadok

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby Portálu budú poskytované riadne a včas. V prípade, vyskytnutia sa vád poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady odstrániť.
 2. Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácii, sťažností a podnetov Používateľov sú uvedené v Reklamačnom poriadku.
 3. V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese info@iqautobazar.sk.
 4. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.
 5. Prevádzkovateľ Portálu je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.
 6. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
 7. Ak Používateľ, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č.  391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ – spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, môže začať konanie aj spôsobom uvedeným nižšie. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
 8. Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s Prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online (ďalej len „RSO“) zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na webovom sídle: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
 9. Používateľ môže Prevádzkovateľa kontaktovať na e-mailovej adrese: info@iqautobazar.sk

XIV. Osobitné ustanovenia týkajúce sa platených služieb

 1. Pri platených Službách poskytovaných Prevádzkovateľom sa na záväzkový vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom použijú primerane ustanovenia týchto Podmienok . Pri platených Službách poskytovaných Prevádzkovateľom sa na záväzkový vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom použijú primerane ustanovenia týchto Podmienok.
 2. V prípade, ak dôjde zo strany Používateľa platených Služieb k porušeniu týchto Podmienok, Prevádzkovateľ je oprávnený tomuto Používateľovi obmedziť používanie takejto platenej Služby.
 3. Záväzkový vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom môže byť ukončený:
  a) uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená, ak bola Používateľovi poskytovaná platená Služba na dobu určitú,
  b) písomnou dohodou uzatvorenou medzi Prevádzkovateľom a Používateľom,
  c) odstúpením od zmluvy, v súlade s ustanoveniami týchto Podmienok alebo príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
  d) písomnou výpoveďou podľa týchto Podmienok,
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah výpoveďou, ak bolo rozhodnuté o ukončení činnosti, ktorá je predmetom poskytovania Služieb podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
 5. Prevádzkovateľ je povinný Používateľa platených Služieb, ktorý porušil tieto Podmienky informovať o zistenom porušení a o rozsahu obmedzenia. V prípade, ak dôjde zo strany Používateľa platených služieb k porušeniu Podmienok opakovane a na toto porušenie Podmienok, bol Používateľ upozornený v súlade s predchádzajúcou vetou tohto bodu Podmienok (ďalej len „Podstatné porušenie Podmienok“), Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Vzhľadom na povahu poskytovaných Služieb, Prevádzkovateľ a Poskytovateľ, ktorý sa pokladá za spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, týmto súhlasia v súlade s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka, že odstúpením od zmluvy podľa tohto bodu dochádza k zrušeniu zmluvy ku dňu doručenia odstúpenia (t.j. k zrušeniu registrácie). Pre vylúčenie pochybností, v prípade ak má daný Používateľ vytvorené viaceré používateľské kontá, pri Podstatnom porušení Podmienok a uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pri Podstatnom porušení podmienok zo strany Prevádzkovateľa, budú zrušené všetky kontá daného používateľa.
 6. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu Podstatného porušenia Podmienok oznámi Prevádzkovateľ Používateľovi e-mailom na e-mailovú adresu Používateľa zadanú pri registrácii. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu Podstatného porušenia Podmienok sa pokladá za doručené na druhý deň od odoslania e-mailovej správy obsahujúcej odstúpenie od zmluvy z dôvodu Podstatného porušenia Podmienok.
 7. Pri platených Službách môže byť ich poskytovanie (aktivácie) zabezpečované aj v súčinnosti s iným subjektom. Ide o aktivácie platených služieb, ktoré zabezpečuje a spôsob platby sprostredkuje spoločnosť Mediatex s.r.o, IČO: 35 763 418. Aktiváciu doplnkových (platených) Služieb podporujú operátori: Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko, Telefónica O2 Slovakia a SWAN, a.s. (4ka).
 8. Vzhľadom na charakter poskytovania Služieb, Používateľ súhlasí s elektronickým zasielaním dokladov za platené Služby.

XV. Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky inzerovania na Portáli nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. V prípade ak má Používateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, vzájomný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorý má postavenie spotrebiteľa sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych noriem upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky; pokiaľ Používateľ nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby Portálu bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok z technických dôvodov, legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na iqautobazar.sk alebo z dôvodu potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

V Kľušove dňa 1.4.2021